news

ไข้หวัดหมูแอฟริกันไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

การระบาดของโรคแย่ลงกรมยังอาจเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศห้ามการนำเข้าหรือขนส่งสุกรและสุกรข้ามชายแดนไทยจากประเทศจีน ห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์วิจัยและพัฒนาศูนย์สัตวแพทย์และสัตวแพทย์ได้เตรียมพร้อมที่จะตรวจและยืนยันการติดเชื้อไข้หวัดหมูแอฟริกันในสุกร

หากพบกรณีดังกล่าวจะมีการใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้บรรจุ ไข้หวัดหมูแอฟริกันไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ แต่เป็นสาเหตุของไข้เลือดออกในสุกรและหมูป่าที่เกือบจะถึงแก่ชีวิตเสมอ ไม่มียาแก้อักเสบหรือวัคซีนและมาตรการป้องกันที่เป็นที่รู้จักก็คือการคัดแยกปศุสัตว์จำนวนมาก